Переход через Чёрное море

Переход через Чёрное море. 2011 Х., м 41Х41 Х., м